Fra Fysikkens verden:                      Uran fra Kvanefjeld                                         Er mit hus forurenet af Radon?                   
I efterkrigstiden arbejdede den amerikanske, sovjetiske og europæiske fysik især med Atomreaktoren. Danmark (Risø) havde DR (dansk Reaktor) 1, 2 og 3

Mængden af Uran i verden er stærkt begrænset, måske kun til 70 års forbrug med de nuværende reaktortyper.
                                                   

  herover    mindre anlæg til forsøg.  
Beholderen er 8 mtr. høj og 2 mtr. i diameter og omsluttet af 20 mtr. høj stålkuppel.

Atomanlæg lyt


Herunder             Tjernobyls konstruktion og efter uheldet

                           
               
 


           3Mile Island forårsagede et udslip, da radioaktivitet slap ud af indkapslingen om reaktoren


                     Indretningen af 3 mile Island atomreaktoren


                    
                      Kernen smeltede delvis ned ved uheldet og en blanding af radioaktive stoffer sivede ud.

Ved verdens hidtil største uheld i Fukushima (2011) i Japan er store mængder radioaktivitet sluppet ud, først gennem (brint)eksplosioner  i en række af reaktorerne pga. kernenedsmeltningernes kontakt med vand. Man var siden også nødet til at lukke mere end 10 000 t. forurenet vand ud i havet, for at slippe af med det. Arbejdet med at stoppe nedsmeltningerne har været meget vanskeligt, fordi reaktorafskærmningerne har taget alvorligt skade af eksplosionerne og de høje temperaturer fra uranen og kølevand har spredt forureningen, således at mennesker ikke kan nærme sig anlægget pga. den kraftige stråling fra uranen samt forurenet vand og andre forurenede ting. Kun beskyttede fagfolk kan komme nærmere end 20 km og det kun i kortere tid. Der skal så nye ubestrålede folk til, så det er overordentligt ressourcekrævende at forsøge at stoppe uheldet og rense op.  Store mængder fødevarer går tabt eller er forgiftet allerede og landet vil på mange måder lide under hændelsen i mange år og det vil vi andre også, fordi havstrømmene vil transportere radioaktiviten rundt på kloden. Det har været betegnende at oplysningerne til offentligheden har været stort set suspenderet, som også ved de fleste kernekraftuheld tidligere. Når man så betænker at værkerne ofte ikke fremviser god indtjening, bør man nok være meget kritisk til atomanlæg især som energikilde, når der faktisk findes billige og relativt ufarlige energiformer, som f.eks. den oplagrede overskudsbrint fra vedvarende naturlige kilder. Da udnyttelsesgraden her er oppe på ca. 80% (af brinten) er det blevet en bedre forretning. Flere år efter uheldet fortsætter udslippet af det meget radioaktive vand, der vil dræbe mennesker på få timer. firmaet Tepco synes ret opgivende og regeringen vil gribe ind, for at noget gøres. Store mængder af vandet opbevares i interimistiske tanke, der blot er boltet sammen og udsat for tæring fra havvand. Derfor er faren ved de hyppige tyfoner og jordskælv overhængende og vil kunne efterlade langt værre skader end Tjernobyl blev ramt af.


  En række medicinske, tekniske og forskningsrelaterede produkter kan laves i en atomreaktor (udover store mængder energi som varme)

Når uranatomet 238 spaltes frigives 200 MeV  energi (+ neutroner mv.)           forsiden                                 elektronvolt                            elektricitet 

Et forsøg med reaktoren: Måling af spaltningen i brændselsstave
Når plutonium og uran laver en fission (kernespaltes) dannes neodymium, som efterfølgende kan måles på et massespektrometer,
hvorved man kan afgøre i hvor høj grad brændselsstavene er brugt.

MHTGR reactor
is loaded with a new form of nuclear fuel
capable of withstanding very high temperatures -- up to 3,300 degrees F (1,800 degrees C)
-- into reactor vessels so small that they cannot
hold enough fuel to produce such temperatures. The fuel consists of
tiny grains of enriched uranium that are coated in ceramic and
embedded in billiard ball-size "pebbles" of graphite. The reactor
needs no safety cooling system; helium gas flowing through the core
simply carries away heat to power a turbine.

natriumreaktoren SRE og uheld

links    http://www.philly.com/philly/wires/ap/news/state/new_jersey/55519437.html
             http://www.enviroreporter.com/2009/08/children-of-the-atomic-bomb/
             http://www.enviroreporter.com/gallery/rocketdyne-gallery/ssfl-area-iv/sodium-reactor-experiment/ssfl-area-iv-sre/

Alternativet til uranreaktorer er thorium-reaktorer med smelet salt. De er langt mere sikre og med langt mere brændsel til rådighed.
Udsendelse om "sjældne jordarter" og thorium-reaktoren

Atomprøvesprængninger i Nevada

Flydende atom-anlæg i Rusland Akademia Lemonosov


Depleted uranium er atomaffald, der anvendes til panserbrydende ammunition mv. mens plutonium kan bruges til atombomberne.
      

UO2 = sort uran-ilte  (UO3= rødt)  Plutonium=Pl 239                          Hiroshima-bomben var U-235 bombe, mens Nagasaki- var plutoniumbombe                    Atombomben B61-11

                                                           Atomkrigstaktik           

Atombomben B61-11 er fremstillet for at kunne bruges mod underjordiske anlæg. Den er på "kun" 10 000 tons sprængkraft, men sprængkraften kan øges efter behov. Forureningen med radioaktivt materiale vil ved anvendelse af denne type sprængning være overordentlig stor og langvarig, selv langt borte pga. nedfaldet af bestrålet og dermed radioaktivt materiale blandet med  primærkildens meget farlige rester. De japanske sprængninger skete derimod i 700 mtr. højde, for at undgå den langvarige forurening.
                      
A- og B-bomber LYT           Uran fra Kvanefjeld     Thorium og sjældne jordarter   


Dommedagsscenariet hvor en stormagt vil søge at vinde i første slag, der så varer under en times tid.

 


 

 

Taktisk bombe (fx. B61-11) mod stærkt befæstet front. Der kan som ved bomberne mod Japan i 1945 anvendes sprængning i 700 mtr. højde for at nedsætte den radioaktive strålings restprodukter, idet jordsprængninger (eller hav-) vil omdanne store materialemængder til radioaktive materialer, som så hvirvles op i atmosfæren, hvorved at de store mængder radioaktive materialer, ved nedfald i form af radioaktivt jord eller vand, vil forurene store områder med alvorlig forurening.

                    Brintbomben  Stillehavet
                                                                                           Ved at tilføje neutronberiget brint til atombomben kan opnås en meget kraftigere kernereaktion.

 

Klode og politiske ændringer            Atomprøvesprængning