Miljøet                           klimaændringerne
                                               
A just and necessary solution.


                                                       Jorden, vandet og luften....

Den globale opvarmning skyldes udledning af især CO2 fra vort energiforbrug og opvarmningen vil efterhånden føre til højere vandstand, når verdens gletchere og polernes is smelter, udover at det varmere vand fylder mere.

Man anslår at vandstanden vil stige med 2,5-5 meter i de næste 90 år, hvis vi ikke nedsætter udslippet af drivhusgasser, hvilket betyder at fx. Amager stort set vil være opslugt af sundet på nær en lille ø omkring Amagerbrogade. Hvis alene Grønlands indlandsis smelter har man beregnet at havet vil stige 7 meter. Der er allerede en temperaturstigning på den nordlige halvkugle på 1 grad (½ på sydlige-) og man har beregnet at vi ikke kan stoppe CO2 stigningen før temperaturen har passeret de kritiske 3 grader og ender på 4 graders stigning. Dette er formentlig absolut katastrofalt for mange områder bl.a. Skandinavien på grund af Golfstrømmens ændring.

< Hvis vandstanden stiger 30 mtr. vil Danmark komme til at se således ud.

Løsningen er at omlægge energiforbruget, så det ikke medfører drivhusgasser som CO2, eller lader drivhusgasserne indgå i et kredsløb hvor de opfanges igen af nye afgrøder.
Løsninger som atomkraft har vist sig at være langt dyrere og farligere end ZDANSKY- elektrolysen af vand, hvor man allerede nu kan købe kommercielle (og evt. mindre) anlæg til lavere pris pr. kilowatt/hr end hvad man kan finde udbudt selv af de nyeste atomanlæg, udover at råvaren uran her er begrænset, ligesom olieresurserne er. De er begge begrænset til ca. 70 år. Man bør have en global afgift på fossile brændstoffer, som så kan bruges internationalt til at lave løsninger med, så midlerne ikke går til andre nationale formål. Atomanlæg er altså en ringe (og farlig) løsning.

Udsendelse Brintsamfundet
Nye batterier til genopladning og miløet

                    Brint(hydrogen) er et godt alternativ til olie og naturgas
Vedvarende energi: Et fremtidens perspektiv                                                      the hydrogen based society

Meget mere om grundstoffet brint og dets muligheder og fremstilling i laboratoriet
 

Odense Museer gasværket: Målehuset og lagertank i baggrunden.         For enden af Gasværksvej på Vesterbro lå gasværket..


Andre lokale bidrag til energiproduktion
Fra affald, gylle og møg kan laves Metangas (biogas)
, der kan blandes med brint til bygas eller bruges særskilt som råvare og gas. Affaldet er et udmærket gødningsstof til erstatning for kunstgødning og mere miljøneutralt. Også Ethanol (sprit, ætanol) og biodiesel er interessante stoffer som olie- og benzinerstatning. Man kan forlænge olieresurserne gennem inkorporering af de alternative motorbrændstoffer samt gøre olien (benzin) mere miljørigtige ved opblanding med biobrændstoffer, der er fremstillet med mindre miljøbelastning. Et godt exempel på noget sådant er Brasiliens omfattende ethanolproduktion* (alkohol) Det er altså kombinationen, der fuldender brintsamfundet. Selv affald udnyttes til miljørigtig naturgas, som kan blandes med brint  fra lokal vindmøllestrøm. Energiforbruget til metanfremstillingen kan skaffes fx. i tiden med gratis strøm og varmen lagres så evt. Et ret smart anlæg til større gårde med egen vindmølle og for stort dyrehold (og gerne med naboer med dyrehold) og dyrkning med gødningsforbrug. Flere problemer løses på en gang. 1 kubikmeter gylle giver mellem 6 og 25m³ biogas, Gassen udnyttes ca.65% så den indeholder dermed omkring 5-6 kWh/m³. Mand og gris leverer ca. 5 kg. gylle pr. dag, andre affaldstyper meget mere. Biogas består af ca. 2/3 metan, 1/3 kuldioxid , lidt svovlbrinte  samt en smule brint. Biogasanlæg kan nu få en fast afregningspris på 74,5 øre per kWh. Hver ton affald indbringer altså nu op mod 100 kr. ved omdannelse af gassen til el. I Lemviganlægget  yder 75 gårde EL-energi til ca. 14 000 mennesker samt varme til ca. 1000 gennem El- og varmeværkerne. Man kan anvende fx. skimlede roer og slagteaffald med meget stort udbytte, men ikke majs-ensilage pga. anlæggets indretning.

Husdyrgødning, der laves om til biogas
år 2013 anvendes ca. 7 procent
Regeringens mål er 50 procent for 2020

HMN Naturgas I/S om Biogas update 2014: ”Vi kan lige nu kun levere ca. seks millioner kubikmeter biogas om året. Men vi forventer snart at kunne indgå aftaler med flere biogasproducenter. Og så vil vi kunne levere til et betragteligt antal kommuner, virksomheder og private, der ønsker at gå over til CO2-neutral biogas. Vi er i dialog med en række biogasproducenter samt flere kommuner og virksomheder, der overvejer at bruge det til opvarmning og som brændstof til busser og skraldebiler”, oplyser administrerende direktør Susanne Juhl fra HMN Naturgas I/S.

Brugen af biogas fra gylle medfører endvidere, at landbrugets belastning af klima og miljø reduceres. For når gyllen har været igennem et biogasanlæg, bliver den efterfølgende sendt retur til landmændene – men i en renere og mere anvendelig form end før.

"Der bliver mindre udledning af metan, som er ca. 20 gange værre for klimaet end CO2. Samtidig kan planterne på markerne nemmere optage næringsstofferne i gylle, der første har været en tur igennem et biogasanlæg. Dette kan medføre, at der siver færre næringsstoffer fra gyllen ud i vandmiljøet. Processen medfører også, at gyllen lugter mindre, når den kommer retur til landmændene”, forklarer den administrerende direktør for HMN Naturgas I/S.
 


Det er vigtigt at man udnytter lokale muligheder, som energiafgrøder der evt. udnytter næring i slam og det er værd at studere mulighederne i at anvende energiformerne mere direkte lokalt frem for at lade klimarevolutionen være ensporet.

Til biogasfremstillingen kræves energi, som evt. kan skaffes fra gengas i forbindelse med dyrkning af energiafgrøder ligesom maskiner og anlæg måske kan drives på gengas. Kombineret med de andre gasblandinger der laves, vil de billigst tilgængelige kunne vælges, da de er ret ens i den praktiske anvendelse.
Biogas og gengas er blandinger af gasser, men ved brug som energikilde spiller det en mindre rolle. Brint fra elektrolyse er derimod meget ren og kan anvendes til industriprocesser og meget rene produkter. Også andre alkoholer som metanol kan fremstilles ved gæring og med enzymer. Enzymer kan gøre fremstillingen af alkoholer meget billigere og er dermed en potentiel guldgruppe. Man er altså nødt til at planlægge samfundsstrukturen, så industrier og landbrug kan samspille. Det gøres ved at etablere udviklingsområder, hvor virksomhederne tilbydes de forskelligartede muligheder som udviklingsprojekterne medfører i det pågældende lokalområde. Virksomhederne kan derved etablere sig på gunstige vilkår med billigere råvarer, fast afsætning på licensvilkår osv. Det vil nok vise sig at projekterne vil være et gode for samfundet med udvikling af svage områder og billigere varer. Frem for at flytte strøm fra Atom- og kulkraft over store afstande, vil folk og virksomheder flytte efter arbejdspladser og råvarer i stedet og befolke områderne omkring projekterne.

Generatorgas er ikke nødvendigvis kun til biler, men kan bruge biomasse til drift af fx. korntørringsanlæg og motorer lokalt på gårde og fabrikker. Man kan dog sagtens køre sin personbil på en generator, især hvis man har adgang til billigt træ og en gammel bil at indbygge anlægget i. Det træ man brænder afgiver CO2, men en tilsvarende mængde optages jo af andre træer og vækster, så slutresultatet bliver dermed nul udledning, mens benzin jo ødelægger naturens ligevægt med den extra kuldioxid (CO2). Olie og benzin burde desuden også spares til vigtigere produkter end blot energi, når det nu er muligt. CO2 udledningen bør begrænses til bioafgrøder, der fungerer i denne ligevægt med naturen. Man bør derfor straks forbyde elproduktion med olie, når det sker i større målestok, hvis man ønsker at stoppe opvarmningen.


  Bio diesel kan være brugt madolie fra fødevareindustrien eller det kan laves ved dyrkning af alger ved hjælp af solens lys.
Produktion 2012:
USA
3.6 billion liters, Argentina 2.8 billion liters, Germany and Brazil had roughly the same output at 2.7 billion liters. China's biodiesel production, at only 200 million liters in 2012. Several European nations produce biodiesel, and the EU as a whole still accounted for 41 percent of global biodiesel output despite a decline of 7 percent in 2012.

*Noter: Ethyl-alkohol, Brazil's production 2012 rose 3 percent to 21.6 billion liters, partly because of a drop in sugar prices. USA 50,4 billion liters, China's output totaled 2.1 billion liters in 2012, while Canada's totaled 1.8 billion liters. The European Union (EU) as a whole produced 4.6 billion liters of fuel ethanol in 2012.

Den økologiske Have Planlægning      planning to grow organic, go garden?                             forsiden        brint      klimaforedrag