Vedtægter for ”Den grønne Kanal”

§1 Foreningens navn er ”Den grønne Kanal”


 

§2 Foreningens formål er at drive lokalradiostationen ”Den grønne Kanal”


 

§3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.


 

§4 Enhver kan blive medlem efter godkendelse af bestyrelsen, herfra dog undtaget ansøgere , der må anses at repræsentere erhvervsinteresser.


§5 Ved bestyrelsesmedlemmer afgang udpeges afløseren af bestyrelsen. Generalforsamlingen godkender indstillingen. Valg af bestyrelse sker på generalforsamlingen med virkning fra sommerferiens afslutning. Bestyrelsen består af formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.


 

§6 Til driftfinancieringen udsteder bestyrelsen i fornøden grad andele, der er afgørende for ejerforholdet. Desuden søges driften financieret gennem gaver, støttebeløb, offentlige tilskud samt fondsmidler.


 

§7 Andelshavere hæfter kun for indskuddet og tildeles medejerskab af foreningens aktiver.


 

§8 Andele kan overdrages efter bestyrelsens godkendelse.


 

§9 Den daglige drift sker gennem stationsleder, der tildeles tegningsret og vælges af bestyrelsen. Om fornødent vælger bestyrelsen en revisor efter de herfor gældende krav.


 

§10 Uoverensstemmelser afgøres af bestyrelsen, der kan ophæve medlemskab, hvis medlemmers interesser anses at være uforenelig med foreningens formål.


 

§11 Der afholdes hvert år generalforsamling inden sommerferiens påbegyndelse. Medlemmerne indkaldes med 8 dages varsel. På generalforsamlingen fremlægges regnskab , ligesom bestyrelsen vælges inden andre punkter kan behandles. Forslag der skal behandles skal være formanden ihænde 4 dage før generalforsamlingen. Beslutninger vedrørende stationens daglige drift træffes af stationslederen. Bestyrelsen tilser at driften sker ifølge foreningens formål og de de udarbejdede programplaner.


 

§12 Vedtægtsændringer skal ske ved enstemmighed på generalforsamlingen.


 

§13 Såfremt foreningens lukkes, dækkes udlæg og tilgodehavender først og andelshavere kan dernæst søge dækning for andelens pålydende i aktiverne og såfremt, der findes yderligere værdier kan bestyrelsen bestemme at overdrage disse til andre foreninger med radiovirksomhed som formål eller til et andet almennyttigt formål.